แผนกวิชาช่างยนต์
งานระบบฉีดเชื้อเพลีงอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สอน : ครูเชิดศักดิ์  คำสุนันท์
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาชางยนต์่
งานส่งกำลังรถยนต์
ผู้สอน : ครูวิกิต  เกิดแสง
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาสามัญ
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
ผู้สอน : ครูกนกลักษณ์ หลักศรี
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาสามัญ
คณิตศาสตร์ประยุกย์ 2
ผู้สอน : ครูสุภัคณิช  เดชะ
 
 
               
 
 
 
 
แผนกวิชาช่างยนต์

สื่อการเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอน อาชีวศึกษา วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  

ผู้สอน : เชิดศักดิ์  คำสุนันท์

 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า 2
ผู้สอน : ครูณรงค์  จันทรา
 

 

 
 
 
 
แผนกวิชาสามัญ
ระบบนิเวศ
ผู้สอน : ครูสุจิรัฐ  นิกร
 
 
 
 
 
 
แผนกสามัญ
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1
ผู้สอน : ครูภณต จันทร์ธนภาคต์
 
 
 
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิชา...
ผู้สอน : ครูอุดม  อึ้งพรหมบัณฑิต
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ผู้สอน : ครูวุฒิชัย  ศรีสุวอ
 
 
 
 
 
 
การใช้งานโปรแกรม
Microsoft Word 2007
ผู้สอน : ครูคมสันต์  เกิดแสง
 
 
 
 
 
 
แผนกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)
ผู้สอน : ครูวารี  ฤทธิ์โยธี
 
 
                 
 
 
 
 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการเชื่อมแก็ส
ผู้สอน: ครูบุญสนอง  ศรีมืด
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ไดโอด
ผู้สอน : ครูพรรณวดี  เริงวิทย์
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาบัญชี-พิมพ์ดีด
พิมพ์ดีดอังกฤษ
ผู้สอน : ครูดวงสมร  เรืองโรจน์
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาบัญชี-พิมพ์ดีด
พิมพ์ดีดไทย
ผู้สอน : ครูดวงสมร  เรืองโรจน์
 
 
 
                 
 
 
 
 
แผนกบัญชี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
ผู้สอน : ครูเกษร  ครองยุทธ
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
ช่างซ่อมโทรศัพท์มื่อถือ
เรื่อง เทคนิดการยกและวางไอซี...
ผู้สอน :  ครูโกวิทย์  เหล่าโยธี
 
 
 
 
 
 
แผนกตัดผม-เสริมสวย
การตัดผมทรงนักเรียน
ผู้สอน : ครูพงษ์ศักดิ์  ชาญณรงค์
 
 
 
 
 
 
แผนกตัดผม-เสริมสวย
การเปลี่ยนสีผม
ผู้สอน : ครูพรทิพย์  อนันตะ
 
 
                 
 
 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ผู้สอน : ครูนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน ์
 
 
 
 
 
 
แผนกสามัญ
English for life
ผู้สอน : ครูอภิญญา  บัวคำโคตร
 
 
 
 
 
 
แผนกตัดผม-เสริมสวย
การแต่งเล็บมือ-เล็บเท้า
ผู้สอน : ครูวิชุตา  อนันตะ
 
 
 
 
 
 
แผนกหัตเวชกรรมไทย
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ผู้สอน : ครูรัตติยา  ชัยเทือง
 
 
 
               
 
 
 
 
แผนกบัญชี
วิชาขายเบื้องต้น 1
ผู้สอน : ครูสุวารี  ติยารัชกุล
 
 
 
 
 
 
แผนกสามัญ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ผู้สอน : ครูอรอนงค์  จันทรา

 
 
 
 
 
 
แผนกบัญชี-พิมพ์ดีด
พิมพืดีดไทย
ผู้สอน : ครูปรียานุช   อุ้ยปัชชา์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
 
 
 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ผู้สอน : ครูภัทราภรณ์  อิงสุรารักษ์์
 
 
               
 
 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ผู้สอน : ครูขนิฐา  นาคเป้า
 
 
 
 
 
 
การใช้งานโปรแกรม
Microsoft Word 2007
ผู้สอน : ครูคมสันต์  เกิดแสง
 
 
 
 
 
 
แผนกตัดเสื้อสตรี
ชนิดและลักษณะของกระโปรงสมัยนิบม
ผู้สอน : ครูวารุณี  สมศรีโย
 
 
 
 
 
 
แผนกตัดเสื้อชาย
เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บทอผ้า
ผู้สอน : ครูกรดา  ภาณุุทัต
 
 
 
                 
 
 
 
 
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
เทคนิคการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิ-
อะซิเทิลีน
ผู้สอน : ครูอภิสิทธิ์  โรมเมือง

 
 
 
 
 
แผนกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็เตล็ด
งานหนัง
ผู้สอน : ครูอนนท์  บุญช่วยเหลือ
 
 
 
 
 
แผนกคอมพิวเตอร์
ผู้สอน : ครูธันยนันท์  ปานเชียงวงศ์
 
 
 
 
 
แผนกตัดเสื้อสตรี
เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ
ผู้สอน : ครูวาราภรณ์  ประทุมโฉม
 
 
               
 
 
 
 
แผนกอาหาร-ขนม
คุ้กกี้
ผู้สอน : ครูอรุณพร  ชาญสุข
 
 
 
 
 
 
แผนกบัญชี
วิชาการบัญชีการเงิน
ผู้สอน : ครูเทพธิดา  สัมมา
 
 
 
 
 
 
แผนกดนตรี
ผู้สอน : ครูสมนึก  อุ่นแก้ว
 
 
 
 
 
 
แผนกศิลปประดิษฐ์
การแกะสลักผักผลไม้และสบู่
ผู้สอน : ครูวภัครนันท์  วังคำหาญ
 
 
               
 

 

           
                 
      กลับสู่ด้านบน